Adatvédelmi tájékoztató

A D A T V É D E L M I  T Á J É K O Z T A T Ó

 I. ALAPVETÉSEK

A Cellarius Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: „Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) foglaltakra tekintettel az alábbi szabályokat hozza.

A Tájékoztató célja, hogy megállapítsa az Adatkezelő által követett és alkalmazott és rá irányadónak tekintett adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket, elveket, az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a https://airocide.hu/ domain-címen elérhető honlaphoz (a továbbiakban: Honlap) és az Adatkezelő kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek az esetlegesen a Honlapon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Honlapokon található hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az Érintett a Honlapról értesült.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú döntésével történő módosítására.

Az Érintett a Honlapra történő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, az Érintett további beleegyezése a Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges.

II. FOGALMAK

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Érintett: az a természetes személy, aki személyes adatát bocsátja, vagy akinek személyes adatát bocsátják az Adatkezelő rendelkezésére..

Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Honlap üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelőgal sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Honlaphoz, az Érintettekről adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az Érintett azonosítására. A tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti az Érintettet is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

A szabályzat fogalmi rendszere megfelel a Rendelet 4. cikkében, illetve az Infotv. 3 §-ában meghatározott fogalmi rendszernek.

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok fogalommagyarázatai eltérnek a Szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadóak.

Amennyiben a Szabályzat vagy az Adatkezelő egyéb, személyes adatok kezelését szabályozó dokumentuma adatkezelésre, vagy adatokra hivatkozik, azon – eltérő rendelkezés hiányában – személyes adat kezelést, illetve személyes adatokat kell érteni.

III. AZ ADATKEZELŐ

Adatkezelő megnevezése: Cellarius Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 02-09-069440

Adatkezelő székhelye: 7900 Szigetvár, Dencsházai út 12.

Honlap: https://airocide.hu

Adatkezelő elektronikus címe: info@cellarius.hu

Adatkezelő képviselője: Ruppert Ignác Miklós ügyvezető

Adatvédelmi felelős: A Rendelet Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére

Az Adatkezelő üzemelteti a megjelölt honlapot, amely a Adatkezelő termékek internetes úton történő megvásárlása céljából jött létre, kereskedelmi kapcsolatban áll a beszállítókkal és a vevőkkel, továbbá kereskedelmi egységeket is működtethet.

IV. ALAPELVEK

Jogszerűség, tisztességesség

Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Az Adatkezelő csak a jogszabályban meghatározott, vagy az Érintettek vagy az azok munkáltatói/megbízói/megrendelői által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Pontosság

Az adatoknak az adatkezelés céljából szükségesek és relevánsak kell, hogy legyenek, továbbá pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.

Célhoz kötöttség

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Megfelelőség

Az Adatkezelő a részére megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Korlátozott tárolhatóság

A tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A 16. életévét be nem töltött személy adatainak védelme

A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon és a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

V. CÉL & JOGALAP

Személyes Adataidat különféle célokból és különféle jogalapokon, a Webáruház funkcióitól függően feldolgozhatjuk a veled kötött szerződések megkötésére és végrehajtására, marketing tevékenységek lebonyolítására, piaci és statisztikai elemzésekre, a minőség és szolgáltatások javítására, vagy az Adatkezelőre háruló vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése vagy a hirdetési csalások azonosítása céljából.

WEBÁRUHÁZ

A név és telefonszám megadása önkéntes, annak érdekében, hogy munkatársaink a kapcsolatot fel tudja venni veled.

a) Adataidat úgy kezeljük, hogy részesedhess a honlap által nyújtott előnyökből (például megrendeléseket adhass fel anélkül, hogy minden alkalommal ki kellene töltened a formanyomtatványokat, hozzáférhess a vásárlási előzményeihez, kezelhesd a hozzájárulásaidat a szolgáltatásban stb., és hogy lehetővé tegyük számára a weboldalunkon elérhető egyéb szolgáltatások használatát – aGDPR 6. cikke, b) pontja), azaz a szerződés teljesítését, amit a Fiókod létrehozásával és a Webáruház Szabályzatának elfogadásával kötsz meg;

b)    Az Adatkezelő, valamint a Csoporthoz tartozó vállalatok illetve azok partnerei, vagy az ún. third parties (a harmadik személyek listája megtalálható a Sütik Irányelvei 11. pontjában), akikkel együttműködünk például reklámanyagok és ajánlatok (kedvezmények) bemutatásában az igényeidre szabva a profilalkotás alapján (egyszerűen fogalmazva elemezzük az weboldalunkon töltött tevékenységedet (vásárlási előzményeidet és viselkedésedet)), így nem csak egy specfikus, általános vásárlói csoporthoz tudunk igazodni, de a Te külön igényeidhez is. Tevékenységünk azonban nem befolyásolja nagyban a döntéseidet, például a vásárlási döntéseidet – [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], aminek jogalapja az Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdeke;

c)    a közted és Adatkezelő közötti megegyezés részeként felmerülő követelesek megállapítása, azok elleni védelme és érvényesítése, valamint az egyéb, Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdekeinek megvalósításának céljából [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], ami az Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdeke.

Általános szabályként a személyes adataidat a szerződéses jogviszony és a marketingtevékenységek céljából dolgozzuk fel – amíg panaszt nem emelsz, kivéve, ha a törvény kötelezi minket a személyes adatok hosszabb idejű feldolgozására, de a lehetséges követelés esetében is tovább tároljuk, amit a törvény, különösen a Polgári Törvénykönyvben határoz meg adott elévülési időre, vagy egyéb, jogos érdekeink megvalósításának eredő célokra. Mindegyik esetben a személyes adatok hosszabb tárolási ideje a meghatározó.

RENDELÉS LEADÁSA

A rendelés leadásakor megadott Személyes Adatok, a Honlapon végzett tevékenységeddel és szolgáltatásaink használatával kapcsolatban gyűjtött egyéb adatok (különösen: név és vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám, cím [utca, házszám, lakásszám, postai irányítószám, város, ország)], lakóhely / üzleti tevékenység / székhely címe [amennyiben eltér a kézbesítési címtől], bankszámlaszám, valamint az olyan Ügyfelek esetében, akik nem minősülnek fogyasztónak, a fentieken túlmenően (cég)név és adóazonosító jel / adószám), feldolgozhatóak az alábbi célokra:

a)    a megrendelésed és a megkötött szerződés teljesítése céljából – különös tekintettel annak benyújtásához és lefoglalásának megerősítésére (ha van ilyen lehetőség, és ezt választottad), vagy a kiválasztott termék átvevő ponthoz történő kézbesítése esetén, vagy ha ezügyben szükséges a kapcsolatfelvétel [GDPR 6. cikke, (1) bekezdés. b) pontja], ami nélkülözhetetlen az adásvételi szerződés teljesítése esetén, ami a megrendelés leadása, vagy a foglalás után kötsz (ha van ilyen lehetőség, és ezt választottad);

b)    Az Adatkezelő, valamint a Csoporthoz tartozó vállalatok illetve azok partnerei, vagy az ún. third parties (a harmadik személyek listája megtalálható a Sütik Irányelvei 11. pontjában), akikkel együttműködünk például reklámanyagok és ajánlatok (kedvezmények) bemutatásában az igényeidre szabva a profilalkotás alapján (egyszerűen fogalmazva elemezzük az weboldalunkon töltött tevékenységedet (vásárlási előzményeidet és viselkedésedet)), így nem csak egy specfikus, általános vásárlói csoporthoz tudunk igazodni, de a Te külön igényeidhez is. Tevékenységünk azonban nem befolyásolja nagyban a döntéseidet, például a vásárlási döntéseidet – [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], aminek jogalapja az Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdeke;

c)     Személyes Adataidat marketing tevékenység, elemezési és statisztikai célokból a Csoport más vállalatai is feldolgozhatják, mint a Te Személyes Adataid különálló Adatkezelői a Csoportunk által közösen folytatott promóciós és fejlesztési irányelvek miatt (az alábbi XI. pontban megismerheted).

d)    a közted és Adatkezelő közötti megegyezés részeként felmerülő követelések megállapítása, azok elleni védelme és érvényesítése, valamint az egyéb, Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdekeinek megvalósításának céljából [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], ami az Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdeke.

e)    számlák, számviteli bizonylatok kiállítása és tárolása céljából, valamint a panaszok, illetve a határidőn belül visszaküldött áruk mérlegelése céljából és a szabályzatban meghatározott formában [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], aminek jogalapja az Adatkezelőre háruló jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége.

A megrendelés teljesítése céljából a személyes adataidat a szerződés ideje alatt kerül feldolgozásra és a törvényben előírt ideig (adózás, könyvelés), tároljuk, a marketing tevékenységek esetében pedig – amíg panaszt nem emelsz, kivéve, ha a törvény kötelezi minket a személyes adatok hosszabb idejű feldolgozására, de a lehetséges követelés esetében is tovább tároljuk, amit a törvény, különösen a Polgári Törvénykönyvben határoz meg adott elévülési időre, vagy egyéb, jogos érdekeink megvalósításának eredő célokra. Mindegyik esetben a Személyes Adatok hosszabb tárolási ideje a meghatározó.

PANASZBEJELENTŐ ŰRLAP

A Személyes Adataidat, amiket panasz benyújtásával (Panaszbejelentő űrlap) kapcsolatban adtál meg, és amiket a további kommunikációk során gyűjtöttünk, a következő célokból kezeljük vagy kezelhetjük:

a)    számlák, számviteli bizonylatok kiállítása és tárolása céljából, valamint a panaszok mérlegelése céljából [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], aminek jogalapja az Adatkezelőre háruló jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége.

b)    a közted és Adatkezelő közötti megegyezés részeként felmerülő követelések megállapítása, azok elleni védelme és érvényesítése, valamint az egyéb, Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdekeinek megvalósításának céljából [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], ami az Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdeke.

A személyes adataidat a panaszkezelés ideje alatt kerül feldolgozásra, kivéve, ha a törvény (pl. Könyvelés) kötelez minket a személyes adatok hosszabb idejű feldolgozására, de a lehetséges követelés esetében is tovább tároljuk, amit a törvény, különösen a Polgári Törvénykönyvben határoz meg adott elévülési időre, vagy egyéb, jogos érdekeink megvalósításának eredő egyéb célokra. Mindegyik esetben a Személyes Adatok hosszabb tárolási ideje a meghatározó.

KAPCSOLATTARTÁSI ŰRLAP

Személyes Adataid Adatkezelője ezen Szabályzat II. pontjában megjelölt Szervezet.

A Személyes Adataidat, amiket a kapcsolatfelvételi űrlapon adtál meg, és amiket a további kommunikációk során gyűjtöttünk össze, a következő célokból kezeljük vagy kezelhetjük:

a)    a veled történő kommunikáció és válaszadás céljából [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], aminek jogalapja Adatkezelő által követett jogos érdek;

b)    a kommunikáció tartalmától függően, a vonatkozó szerződés megkötése előtt a te kérésedre intézkedünk [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], vagyis a cselekvés szükségessége a szerződés teljesítése előtt;

c)    az üzenetváltás tartalmától függően felhasználható az Adatkezelő, vagy annak partnereinek (11. pontban meghatározott) marketing, elemzési és statisztikai tevékenységinek céljából [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], aminek jogalapja az Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdeke;

d)    a közted és Adatkezelő közötti megegyezés részeként felmerülő követelések megállapítása, azok elleni védelme és érvényesítése, valamint az egyéb, Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdekeinek megvalósításának céljából [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], ami az Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdeke.

A Személyes Adatok megadása önkéntes, de a hatékony kommunikációhoz szükséges.

A személyes adataid a veled folytatott kommunikáció ideje alatt kerülnek feldolgozásra, a marketing tevékenységek esetében pedig – amíg panaszt nem emelsz, kivéve, ha a törvény kötelez minket a személyes adatok hosszabb idejű feldolgozására, de a lehetséges követelés esetében is tovább tároljuk, amit a törvény, különösen a Polgári Törvénykönyvben határoz meg adott elévülési időre, vagy egyéb, jogos érdekeink megvalósításából eredő célokra. Mindegyik esetben a Személyes Adatok hosszabb tárolási ideje a meghatározó.

HÍRLEVÉL

A Személyes Adataidat, amiket a hírlevélre való feliratkozáskor adtál adtál meg, a következő célokból kezeljük vagy kezelhetjük:

a)  a Hírlevél szolgáltatásra vonatkozó szerződés végrehajtása – aminek jogalapja a  [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], vagyis a megkötött szerződés teljesítésének szükségessége (a Hírlevél szolgáltatás Szabályzata) – vonzó hirdetések és ajánlatok (kedvezmények) küldése például e-mailben, SMS-ben, mms-ben, push vagy azonnali üzenetküldés formájában alkalmazáson pl. Messenger, WhatsApp) keresztül, amihez közvetlenül hozzá van rendelve a telefonszámod. Természetesen bármikor leiratkozhatsz a hírlevélről.

b) Az Adatkezelő, illetve annak partnerei, vagy az ún. third parties (a harmadik személyek listája megtalálható a Sütik Irányelvei 11. pontjában) marketing tevékenységének, elemzési és statisztikai céljából, akikkel együttműködünk például reklámanyagok és ajánlatok (kedvezmények) bemutatásában az igényeidre szabva a profilalkotás alapján (egyszerűen fogalmazva elemezzük az weboldalunkon töltött tevékenységedet (vásárlási előzményeidet és viselkedésedet)), így nem csak egy specifikus, általános vásárlói csoporthoz tudunk igazodni, de a Te külön igényeidhez is. Tevékenységünk azonban nem befolyásolja nagyban a döntéseidet, például a vásárlási döntéseidet – [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], aminek jogalapja az Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdeke;

c) Személyes Adataidat marketing tevékenység, elemzési és statisztikai célokból a Csoport más vállalatai is feldolgozhatják, mint a Te Személyes Adataid különálló Adatkezelői a Csoportunk által közösen folytatott promóciós és fejlesztési irányelvek miatt (az alábbi XI. pontban megismerheted).

d) a közted és Adatkezelő közötti megegyezés részeként felmerülő követelések megállapítása, azok elleni védelme és érvényesítése, valamint az egyéb, Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdekeinek megvalósításának céljából [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], ami az Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdeke.

A Személyes Adatok megadása önkéntes, de a Hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges.

A személyes adataidat a szerződés teljesítéséhez (leiratkozás a Hírlevélről) szükséges ideig dolgozzuk, vagy amíg panaszt nem emelsz, kivéve, ha a törvény (adózás, könyvelés) kötelez minket a személyes adatok hosszabb idejű feldolgozására, de a lehetséges követelés esetében is tovább tároljuk, amit a törvény, különösen a Polgári Törvénykönyvben határoz meg adott elévülési időre, vagy egyéb, jogos érdekeink megvalósításából eredő célokra. Mindegyik esetben a Személyes Adatok hosszabb tárolási ideje a meghatározó.

PROFILOK A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN

Személyes Adataid Adatkezelője ezen Szabályzatban megjelölt Szervezet, illteve a közösségi médiumot kezelő adatkezelő.

A Személyes Adataidat, beleértve azokat is, amiket a közösségi médiás profilunk látogatásakor (ideértve a hozzászólásokat, kedveléseket, online azonosítókat) hagytál, a következő célokból kezeljük vagy kezelhetjük:

a)    marketing, elemzési és statisztikai tevékenységek, amelyek lehetővé teszik, hogy aktívan használhasd a profilunkat, hatékonyan működhessen az oldalunk, olyan módon, hogy információkat szolgáltassunk a kezdeményezésekről és egyéb tevékenységeinkről, a különféle esmények, szolgáltatások és termékek promóciójával kapcsolatban (ideértve partnereink – a harmadik felek – tevékenységét is, akik listája megtalálható a Sütik Irányelvei 11. pontjában), vagy más ún. third party-kat is, akikkel együtt működünk, aminek jogalapja a [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], az Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdeke;

b)    és Adatkezelő közötti megegyezés részeként felmerülő követelések megállapítása, azok elleni védelme és érvényesítése, valamint az egyéb, Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdekeinek megvalósításának céljából [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], ami az Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdeke.

A Személyes Adatok megadása önkéntes, de a közösségi oldalunk összes funkciójának használatához szükséges.

A személyes adataidat a fent említettek teljesítéséhez szükséges ideig dolgozzuk fel, vagy amíg panaszt nem emelsz, kivéve, ha a törvény (adózás, könyvelés) kötelez minket a személyes adatok hosszabb idejű feldolgozására, de a lehetséges követelés esetében is tovább tároljuk, amit a törvény, különösen a Polgári Törvénykönyvben határoz meg adott elévülési időre, vagy egyéb, jogos érdekeink megvalósításából eredő célokra. Mindegyik esetben a Személyes Adatok hosszabb tárolási ideje a meghatározó.

SMS

Személyes Adataid Adatkezelője ezen Szabályzat II. pontjában megjelölt Szervezet.

A Webáruház webhelyén a SMS-en keresztül megadott Személyes Adataidat a következő célokból kezeljük vagy kezelhetjük:

a)    az sms-en beérkező megkeresések esetén – aminek jogalapja a [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], az Adatkezelő jogos érdeke;

b)    a kommunikáció tartalmától függően, a vonatkozó szerződés megkötése előtt a te kérésedre intézkedünk [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], vagyis a cselekvés szükségessége a szerződés teljesítése előtt;

c)    az üzenetváltás tartalmától függően felhasználható az Adatkezelő, vagy annak partnereinek (11. pontban meghatározott) marketing, elemzési és statisztikai tevékenységinek céljából [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], aminek jogalapja az Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdeke;

d)    a közted és az Adatkezelő közötti megegyezés részeként felmerülő követelések megállapítása, azok elleni védelme és érvényesítése, valamint az egyéb, Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdekeinek megvalósításának céljából [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], ami az Adatkezelő vagy a harmadik személy jogos érdeke.

A személyes adataid a veled folytatott kommunikáció ideje alatt kerülnek feldolgozásra, a marketing tevékenységek esetében pedig – amíg panaszt nem emelsz, kivéve, ha a törvény kötelez minket a személyes adatok hosszabb idejű feldolgozására, de a lehetséges követelés esetében is tovább tároljuk, amit a törvény, különösen a Polgári Törvénykönyvben határoz meg adott elévülési időre, vagy egyéb, jogos érdekeink megvalósításából eredő célokra. Mindegyik esetben a Személyes Adatok hosszabb tárolási ideje a meghatározó.

VI. AZ ADATOK FORRÁSA

A Társaság kizárólag az Érintettek, vagy az Érintettek szolgáltatását (munkáját) igénybe vevő jogalanyok által az ügylet előkészítés/teljesítése érdekében megadott Személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

Az adatok megadása az Érintett önkéntes tevékeny hozzájáráulásán alapszik, a honlapon, telefonon, közösségi médium használata, egyéb úton történik. Az Érintett e körben elsősorban megadja a nevét, e-mail címét, telefonszámát.

VII. REKLÁMOZÁSI CÉLÚ ADATKEZELÉS, HÍRLEVELEK KÜLDÉSE

Amennyiben az Érintett ahhoz hozzájárul, a Társaság a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az Érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben (ide értve a Messengert is), ennek feltétele minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

VIII. SÜTIK (COOKIES)

A Társaság rendszere automatikusan rögzítheti az Érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a Honlap számára, hogy felismerje, azonosítsa és nyilvántartsa a korábbi látogatókat. A cookie-k a Társaságot, mint a Honlap üzemeltetőjét segítik a Honlap optimalizálásában, abban, hogy a Honlap szolgáltatásait az Érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az Érintettnek újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Érintett elvárásai szerint működjön, az érintett könnyen megtalálja a keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Honlapon a Társaság külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem a Társaság felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

A Társaság a cookie-kat felhasználja arra, hogy az Érintettek felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

Az Érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükben (általában a beállítások adatvédelmi szekciójában). A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Honlap működése nem teljes értékű.

IX. ADATTOVÁBBÍTÁS

A Társaság személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad.

A Társaság jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető felelőssé.

A Társaság az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

X. ADATFELDOLGOZÁS

A Társaság a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Társasággal kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Társaság ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Társaság hozzájárulásával jogosultak. A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó a Társaság előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja a Társaságot minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget a Társaságnak arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.

A Társaság az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztatóban megjelöli.

A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók:

Anima-Labor Kft. (székhely: 7624 Pécs, Ferencesek utcája 14. 1. em. 4. ajtó; adószám: 24989273-1-02; cégjegyzékszám: 02-09-081081, képviseli: Takács Miklós ügyvezető), aki a https://airocide.hu honlapot, valamint az azon elérhető webáruházat fejleszti, kezeli és javítja, illetve a weblaphoz tartozó online marketing tevékenységet végzi. Az adatfeldolgozó korlátozás nélkül, de kizárólag az adatkezelés jogalapja és célja által meghatározott terjedelemben fér hozzá az egyes adatkezeléssel érintett személyek személyes adataihoz. Mint a weboldal üzemeltetője, jogosult azokon ugyanazon műveleteket elvégezni, amelyekkel az adatkezelő rendelkezik.

adMinister Könyvelőiroda Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 8.; adószám:1095391-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-213830; képviseli: Vass Ingrid Laura ügyvezető) az adatkezelő könyvelését végző társaság. Adatkezelés tekintetében a számviteli törvény rendelkezéseinek való megfelelés érdekében, az ahhoz feltétlenül szükséges mértékben fér hozzá személyes adatokhoz.

Benedek és Társa Ügyvédi Iroda (Székhely: 7621 Pécs, Rákóczi út 46.; képviseli: Dr. Tamás Zsolt ügyvéd) az adatkezelő megbízott ügyvédi irodája. Abban az esetben fér hozzá személyes adatokhoz, ha az valamilyen igényérvényesítéshez szükséges.

XI. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

A Társaság Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal a Társaság együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. A Társaság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az Érintett által meghatározott vagy a Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

A Társaság a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a Tájékoztató keretében tájékoztatja az Érintetteket.

Külső szolgáltatók:

GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.)

Magyar Posta Zrt. (1191 Budapest, Üllői út 114-116.)

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)

Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA)

XII. AZ ADATBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Társaság és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A Társaság a fentiek keretében:

  • gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  • megteszi az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedéseket, a rendszeres biztonsági mentésről;
  • intézkedik a vírusvédelemről.

 

XIII. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait az info@cellarius.hu címre megküldött elektronikus levelében, a Cellarius Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság fióktelepére (7622 Pécs, Siklósi út 22.) eljuttatott postai levélben tudja gyakorolni. Cellarius Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmét nem áll módjábanan teljesíteni, úgy 30 nap belül tájékoztatja a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

XIV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, vagy az Infotv.-t, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően a panaszt ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről az érintettet értesítenie kell. A panasz megtételére az érintett jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja.

A bírósági jogorvoslathoz jogának érvényesítése érdekében az érintett a Cellarius Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Cellarius Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaságnak, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Cellarius Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye szerinti törvényszék (Pécsi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Cellarius Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Cellarius Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

[Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410,e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu]

Szigetvár, 2022.04.19.